Het bestuur nodigt alle leden van de vereniging uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van vrijdag 22 maart 20.00 uur in de kantine.

De agenda voor die avond ziet er voorlopig als volgt uit:

 1. Opening/presentielijst
 2. Mededelingen / ingekomen stukken
  1. Afhandeling 10km van Nederland
 3. Notulen van jaarlijkse ledenvergadering 16 maart 2018
 4. Jaarverslagen over 2018
 5. Rondvraag / bespreken schriftelijk ingekomen vragen
 6. Uitreiking Familie De Munckbeker
 7. Memoreren bekers
 8. Afscheid, jubilea en bijzondere prestaties
 9. Financiën (beschikbaar tijdens jaarvergadering)
 10. Verkiezing kascommissie
 11. Bestuursverkiezing
 12. Beleidskader, beleidsplan en vrijwilligers
 13. Wat verder ter tafel komt
  1. Baanrenovatie
 14. Sluiting en vaststellen datum ledenvergadering 2020

Leden die aanvullende punten willen zien opgenomen in de agenda, kunnen die mailen (vóór 16 maart) naar de secretaris: secretaris@av56.nl. Dat geldt ook voor de rondvraag: svp vragen vooraf schriftelijk indienen bij de secretaris.

De vergaderstukken zijn op de vergadering ter beschikking. Wie ze vooraf wil inzien, kan ze opvragen, óók weer bij de secretaris.

Bij de bestuursverkiezing (pt 11) komt het afscheid van secretaris Vera Wisse aan de orde. Dan zal ook een nieuw lid in die functie gekozen moeten worden. Namen van kandidaten zijn door het bestuur nog niet bekendgemaakt.

 

Share this post